4. கடம்பூர் மாளிகை | புது வெள்ளம்

by | Jan 4, 2020 | PS-1 புது வெள்ளம்

அத்தியாயம் 4: கடம்பூர் மாளிகை

பொன்னியின் செல்வன் புது வெள்ளம்.

கடம்பூர் மாளிகையில்

கந்தமாறன், பழுவேட்டரையர், சம்புவரையர் ஆகியோருடன் வந்தியதேவன் சந்திப்பு.

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 4 – Kadamboor Maligai Audio Book Tamil.