சுழல்காற்று: 49 – கப்பல் வேட்டை

by | Dec 14, 2021 | PS-2 சுழற்காற்று

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

(இரண்டாம் பாகம்)

சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 49 கப்பல் வேட்டை

Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 – Episode 49 (kappal vaettai)

அத்தியாயம்: 49 – கப்பல் வேட்டை

…அதிசயம்! அதிசயம்! தூர விலகிப் போகப் போக, உருவங்கள் சிறியனவாக வேண்டுமல்லவா? …

….ஆனால் பூங்குழலியின் முகம் மட்டும் வரவரப் பெரிதாகிக் கொண்டேயிருந்தது. இளவரசரின் அருகில் நெருங்கி வந்து கொண்டேயிருந்தது…

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா ….

  • Email: Rejiya16@gmail.com
  • Insta: rejya16