11 – திடும்பிரவேசம் | புது வெள்ளம்

அத்தியாயம் 11 - திடும்பிரவேசம் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் - புது வெள்ளம் குடந்தை சோதிடரின் வீட்டில் குந்தவையும் வானாதியும் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொது அங்குப் பெரிய சல சலப்பை மீறி ஒருவன் உள்ளே வார முயல்கிறான். யார் அவன். அவன் வரவால் குந்தவைக்கு என்ன ஆனது இன்னும் பல...

9 – வழிநடைப் பேச்சு | புது வெள்ளம்

அத்தியாயம் 9 - வழிநடைப் பேச்சு கந்தமாறன் மற்றும் வந்திய தேவனுக்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடல்கள் மற்றும் அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி என்ன ஆனான் ஆகியவை பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் முதல் பாகம் 1 - புது வெள்ளம் வந்திய தேவனுக்கு ஒரே...